Feb 9, 2010


Knjiga 8:


,,Pilotska karijera, škole, vazd. medicina, letačke službe i profesije u avijaciji, bezbjednost v. plovidbe, nezgode i udesi vazduhoplova"


Sadržaj / Table of Contents


01.1 Uvod / Introduction

02.1 Okruženje u letenju i pilotska karijera - opšte / Flight Environment and Pilot Career - General
. Karijera pilota aviona / Airplane Pilot Career Paths
. Karijera pilota helikoptera / Helicopter Pilot Career Paths
. Buš letenje / Bush Flying

03.1 Vazduhoplovne škole / Air Schools

04.1 Ljudske mogućnosti i ograničenja (Vazduhoplovna medicina) - uvod / Human Performance and Limitation - Introduction
. Ljudski faktor (osnovni medicinski zahtjevi, opšti med. standardi, uslovi diskvalifikacije, odgovornosti pilota) / Human Factors (Introduction, Basic Medical Requirements, Gen. Standards -AMEs, Disqualifing Conditions, The Pilot's Responsibility)
. G-opterećenje (uvod, pozitivno i negativno G opterećenje, zaštita i ublažavanje) / G Forces (Introduction, Positive Gs, Negative Gs, Coping With Gs)
. Vrtoglavica / Vertigo
. Osmatranje i ljudsko oko - Dnevni vid / Daytime Vision
. Noćni vid / Nighttime Vision
. Hipoksija / Hypoxia
. Alkohol i droge / Alcohol and Drugs
. CRM faktor (Saradnja posade vazduhoplova) / CRM factor (Crew Resource Managemenet)
. SRM faktor / Single-Pilot Resource Management
. MRM faktor/ Maintenance Resource Management
. Donošenje odluke pilota / Pilot Decision Making (PDM / ADM)

05.1 Letačke avijacijske službe (Službe pružanja usluga iz vazduha) - opšte / Air Services (Aerial Works) - General
. Služba traganja i spašavanja / SAR, Search and Resque
. Vazduhoplovni servis vlade / Government Air Service
. Medicinska (sanitetska) vazduhoplovna služba ili hitna služba / Medical Air Service
. Usluge prevoza putnika, Čarter služba, Avio taksi služba, Usluge panoramskog letenja, Usluge prevoza do aerodroma helikopterom / Passenger Services, Air Charter Service, Air Taxi Service, Panorama Flight Service (Scenic Air Tours, Tours and Sightseeing Flights), Airport Helicopter Transfers Services
. Služba za prevoz tereta vazduhoplovom i usluge podizanja i nošenja teškog tereta / Cargo Air Service and Heavy Lift Service
. Služba za gašenje požara iz vazduha / Aerial Fire Fighting Service
. Poljoprivredna avijacija, Šumska vazduhoplovna služba, Vazduhoplovna služba za uništavanje štetočina / Agricultural Air Service, Forestry Air Service, Pest Control Air Service
. Patrola strujnih vodova i cjevovoda / Powerline and Pipeline Patrol
. Usluge za morske platforme / Offshore, Oil & Gas Platforms Services
. Usluge vazdušnog premjera, Služba za GIS i GPS mapiranje / Aerial Survey Services, GIS and GPS Mapping Service
. Usluge fotografisanja i snimanja iz vazduha / Aerial Photography and Movies Services
. Policijska avijacijska služba / Police Air Service
. Služba obezbjeđenja iz vazduha / Security Air Service
. Carinska i Granična avijacijska služba / Customs Air Service and Border Air Service
. Služba obalske straže / Coast Guard Service
. Služba za humanitarne misije / Humanitarian Missions (UN) Service
. Organizacija za obuku u letenju / FTO, Fligt Training Organiz.
. Usluge iznajmljivanja v-plova / Aircraft Rental Air Service
. Poslovna avijacija / Business (Corporate) Aviation

06.1 Druge profesije, specijalnosti i poslovi u avijaciji / Other Professions, Specialities and Jobs in Aviation
. Kabinsko osoblje (stjuardese i stjuarti / domaćice i domaćini aviona) / Flight Attendant
. Vazduhoplovni mehaničar / Aircraft Mechanic
. Vazduhoplovni tehničar - Aviotehničar / Aircraft Technician
. Kontrolori letenja / Flight Controller
. Stručno osoblje za bezbjednost vazdušne plovidbe
. Osoblje meteo-obezbjeđenja vazdušne plovidbe

07.1 Bezbjednost (sigurnost) vazd. plovidbe – opšte / Air Safety
. Bezbjednost (sigurnost) vazduhoplova pred eksploataciju
. Bezbjednost (sigurnost) vazduhoplova u eksploataciji
. Uslovi za bezbjedno korištenje aerodroma, helidroma i letilišta
. Unaprjeđenje bezbjednosti (sigurnosti) letenja

08.1 Nezgode i udesi v-plova / Incident and Accidents A/C
. Problemi kroz letačke operacije / Aircraft Flight Operations Problems
. Tehnički problemi na vazduhoplovu / Aircraft Technical
. Održavanje i popravak vazduhoplova / Aircraft Maintenance and Repair
. Usluge u vazdušnoj navigaciji, tehnička sredstva i zemaljske usluge / Air Navigation Services, Facilities and Ground Services
. Značaj 13-og Annex-a ICAO


Bibliografija / Bibliography

...

No comments:

Post a Comment